Tin mới
TpHCM, ngày 30/11/2014

Kết quả chung cuộc nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ


ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014

KẾT QUẢ ĐƠN NAM

1

Hoàng Thành Trung ( HN )

 

Hoàng Thành Trung ( HN )

 

2

Hoàng Bảo Long ( HN )

Vào số 6

W.O

1

Ng Văn Anh Tuấn ( VP )

 

Ng Văn Phương ( BD )

 

2

Ng Văn Phương ( BD )

Vào số 11

6.1 6.1

1

Henry Minh Trí Từ (HCM)

 

Henry Minh Trí Từ (HCM)

 

2

Trần Văn Hòa (Hà Nam )

Vào số 19

4.6 7.5 5.4 Ret

1

Ngô Đức Dương (Hà Nam)

 

Ngô Đức Dương (Hà Nam)

 

2

Trịnh Đức Toàn (HN)

Vào số 22

6.2 6.3

1

Phạm Hữu Vinh (HCM)

 

Phạm Hữu Vinh (HCM)

 

2

Triệu Văn Cường (ST)

Vào số 27

7.5 6.3

KẾT QUẢ ĐƠN NAM

1

Nguyễn Hoàng Thiên (HCM)

 

Nguyễn Hoàng Thiên (HCM)

2

Nguyễn Văn Tình ( Phú Thọ )

6.0  6.0

 

 

Nguyễn Hoàng Thiên (HCM)

3

Nguyễn Xuân Dũng ( QĐ)

6.0  6.2

 

 

Nguyễn Xuân Dũng ( QĐ)

 

 

4

Nguyễn Hoàng Việt ( VP )

6.0  6.0

 

Nguyễn Hoàng Thiên (HCM)

5

Nguyễn Việt Hoàng ( VP )

6.4  6.2

 

 

Hoàng Thành Trung (HN)

 

 

6

Hoàng Thành Trung (HN)

6.4   6.0

 

 

 

Hoàng Thành Trung (HN)

 

 

7

Lê Khắc Tùng Lâm ( ĐNg )

4.6  6.4   6.1

 

 

Lê Công Tiển ( QĐ )

 

 

8

Lê Công Tiển ( QĐ )

6.3   6.1

Nguyễn Hoàng Thiên (HCM)

6.0  6.0

9

Hồ Huỳnh Đan Mạch ( QĐ )

 

 

Võ Văn Toàn ( ĐNg )

 

10

Võ Văn Toàn ( ĐNg )

5.7  7.5  7.6(10)

 

 

Võ Văn Toàn ( ĐNg )

 

11

Nguyễn văn Phương (BD)

6.2   6.4

 

 

 

Nguyễn văn Phương (BD)

 

 

 

12

Nguyễn Duy Nam ( VP )

6.1  7.6(3)

 

 

Võ Văn Toàn ( ĐNg )

 

13

Nguyễn Văn Sơn ( VP )

4.6  6.3  6.3

 

 

Ngô Quang Huy ( CM )

 

 

14

Ngô Quang Huy ( CM )

6.0  6.4

 

 

 

Trần Hoàng Anh Khoa (QĐ )

 

 

15

Huỳnh Minh Hưng ( BD )

3.6   6.1  6.4

 

 

Trần Hoàng Anh Khoa (QĐ )

 

 

16

Trần Hoàng Anh Khoa (QĐ )

6.3  6.4

 

 Nguyễn Hoàng Thiên( HCM)

17

Phạm Minh Tuấn ( ĐNg )

7.6(3) 6.3

 

Phạm Minh Tuấn ( ĐNg )

 

18

Đổ Quốc Vũ ( Hải Dương )

6.0  6.1

 

 

 

Phạm Minh Tuấn ( ĐNg )

 

19

Henry Minh Trí Từ (HCM)

 

7.6(3)  3.6  6.3

 

 

 

Đổ Minh Quân ( HCM )

 

 

 

20

Đổ Minh Quân ( HCM )

6.1  6.0

 

 

Phạm Minh Tuấn ( ĐNg )

 

21

Nguyễn Mậu Vinh Quang (HCM)

  6.3    6.3

 

 

Ngô Đức Dương ( Hà Nam )

 

 

22

Ngô Đức Dương ( Hà Nam )

6.0   6.3

 

 

 

Ngô Đức Dương ( Hà Nam )

 

 

23

Trần Trung Tính ( KG )

6.4   7.6(3)

 

 

Nguyễn Đắc Tiến ( HN )

 

 

24

Nguyễn Đắc Tiến ( HN )

6.1   6.2

Phạm Minh Tuấn ( ĐNg )

  6.3  5.7 6.4

25

Mai Thành Đông ( BD )

 

 

Mai Thành Đông ( BD )

 

26

Đặng Xuân Khánh ( Phú Thọ )

6.2   6.4

 

 

Phạm Hữu Vinh (HCM)

 

27

Phạm Hữu Vinh (HCM)

6.2  6.3

 

 

 

Phạm Hữu Vinh (HCM)

 

 

 

28

Trần Minh Đăng ( HCM )

6.3  6.4

 

 

Trịnh Linh Giang ( HN )

 

29

Chung Thành Nam ( KG )

6.2    7.6(4)

 

Nguyễn Hoàng Hải ( BD )

 

30

Nguyễn Hoàng Hải ( BD )

6.2   6.0

 

 

Trịnh Linh Giang ( HN )

 

31

Lê Ngọc Vũ ( HN )

 

6.3    6.1

 

Trịnh Linh Giang ( HN )

32

Trịnh Linh Giang ( HN )

6.0    6.1

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014

KẾT QUẢ ĐÔI NAM

1

Quốc Vũ + Anh Cường (HD)

Thành Đông +  Phương (BD)

 

2

Thành Đông +  Phương (BD)

Vào số 6

7.6(4)  6.7(4) 14/12

1

Văn Sơn + Trg Tiến (VP)

 

Văn Sơn + Trg Tiến (VP)

 

2

Trg Tính + Thành Nam (KG)

Vào số 11

6.2 6.2

1

Việt Hoàng + Anh Tuấn (VP)

 

Việt Hoàng + Anh Tuấn (VP)

 

2

Duy Nam + Hoàng Việt (VP)

Vào số 14

6.1  6.0

1

Chí Khương + Th Hoàng (QĐ)

 

Chí Khương + Th Hoàng (QĐ)

2

M Đăng + Minh Trí Từ (HCM

6.1  6.2

 

 

Chí Khương + Th Hoàng (QĐ)

3

Hg Hải + M Hưng ( BD )

4.6   6.0   8/9 ret

 

 

Công Tiển + Đan Mạch (QĐ)

 

 

4

Công Tiển + Đan Mạch (QĐ)

7.6(5)   6.3

 

Chí Khương + Th Hoàng (QĐ)

5

Văn Toàn + Nguyên Vũ ( ĐNg)

7.5   7.6(1)

 

 

Văn Toàn + Nguyên Vũ ( ĐNg)

 

 

6

Thành Đông +  Phương (BD)

6.1  6.3

 

 

 

Quang Huy + Quang Trí ( CM )

 

 

7

Bảo Long + Đức Toàn ( HN )

 

6.2   1.6   10/2

 

 

Quang Huy + Quang Trí ( CM )

 

8

Quang Huy + Quang Trí ( CM )

6.1   6.1

Quốc Khánh + Hg Thiên (HCM)

6.3  3.6 10/7

9

Linh Giang + Thành Trung (HN)

 

 

Linh Giang + Thành Trung (HN)

 

10

Hoàng Nam + Minh Tứ ( KG )

6.4   6.2

 

 

Linh Giang + Thành Trung (HN)

 

11

Văn Sơn + Trg Tiến (VP)

 

6.2   6.2

 

 

 

Đức Dương + Văn Hòa (Hà Nam )

 

 

12

Đức Dương + Văn Hòa (Hà Nam )

6.3   6.4

 

 

Quốc Khánh + Hg Thiên (HCM)

 

13

Xuân Khánh + Văn Tình (Phú Thọ)

7.5   6.4

 

Xuân Khánh + Văn Tình (Phú Thọ)

 

14

Việt Hoàng + Anh Tuấn (VP)

6.1  6.3

 

 

Quốc Khánh + Hg Thiên (HCM)

 

15

Hữu Vinh + Thái Luận ( HCM )

 

W.O

 

Quốc Khánh + Hg Thiên (HCM)

16

Quốc Khánh + Hg Thiên (HCM)

6.2  6.3

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014

KẾT QUẢ ĐƠN NỮ

1

Huỳnh Phương Đài Trang (HCM)

 

Huỳnh Phương Đài Trang (HCM)

2

Bye

 

 

Huỳnh Phương Đài Trang (HCM)

3

Đào Minh Trang ( HCM )

6.3   6.2

 

Đào Minh Trang ( HCM )

 

 

4

Sỹ Bội Ngọc  (HCM )

2.6   6.1   6.2

 

Huỳnh Phương Đài Trang (HCM)

5

Phạm Thủy Thương ( VP )

6.0   6.0

 

Bé Xuên (KG)

 

 

6

Ng Thị Bé Xuyên ( KG )

6.0 6.2

 

 

 

Phan Thị Thanh Bình (ĐNg )

 

 

7

Nguyễn Thu Phương (HN )

5.7  6.4 6.0

 

 

Phan Thị Thanh Bình (ĐNg )

 

 

8

Phan Thị Thanh Bình (ĐNg )

6.1 6.0

 Huỳnh Phương Đài Trang( HCM)

6.2 6.0

9

Lê Thị Thanh Thúy (KG)

 

 

Lê Thị Thanh Thúy (KG)

 

10

Lê Thị Ngọc Phượng (QĐ)

6.1 6.2

 

 

Lê Thị Thanh Thúy (KG)

 

11

Ng Thị Ánh Nguyệt ( HD )

 

3.6 6.1   7.5

 

 

 

Đặng Thị Hạnh ( HD )

 

 

12

Đặng Thị Hạnh ( HD )

1.6 7.5 3.0 Ret

 

 

Huỳnh Phi Khanh ( HCM )

 

13

Hoàng Thị Hà ( HD )

6.1    6.2

 

Ng Ngc M Phương (Th Nguyên)

 

14

Ng Ngc M Phương (Th Nguyên)

6.4 6.0

 

 

 

Huỳnh Phi Khanh ( HCM )

 

15

Ng Thị Vân Anh ( HD )

 

6.2    6.4

 

Huỳnh Phi Khanh ( HCM )

 

16

Huỳnh Phi Khanh ( HCM )

6.2 6.0

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014

KẾT QUẢ ĐÔI NỮ

1

Tâm Hảo + Phi Khanh (HCM)

 

Tâm Hảo + Phi Khanh (HCM)

2

Bye

 

 

Tâm Hảo + Phi Khanh (HCM)

3

Minh Trang + Bội Ngọc (HCM)

1.6  6.2 10/4

 

Minh Trang + Bội Ngọc (HCM)

 

 

4

Đồng Trinh + Bé Xuyên (KG)

6.1   6.4

 

Tâm Hảo + Phi Khanh (HCM)

5

Kim Ngân + Thùy Linh (QĐ)

6.1   6.1

Kim Ngân + Thùy Linh (QĐ)

 

6

Thị Hạnh + Ánh Nguyệt (HD)

6.2   61

 

 

Thanh Bình + Đan Thi (ĐNg)

 

7

Bye

6.3  3.6 11/9

 

Thanh Bình + Đan Thi (ĐNg)

 

8

Thanh Bình + Đan Thi (ĐNg)

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VII - 2014

KẾT QUẢ ĐÔI NAM NỮ

1

Minh Quân + Đài Trang (HCM)

 

Minh Quân + Đài Trang (HCM)

2

Bye

 

 

Minh Quân + Đài Trang (HCM)

3

Bye

W.O

 

 

Ngọc Vũ + Thu Phương (HN)

 

 

4

Ngọc Vũ + Thu Phương (HN)

 

Minh Quân + Đài Trang (HCM)

5

M Tứ + Đồng Trinh (KG)

6.3   3.1 ret

 

 

Quốc Khánh + Tâm Hảo (HCM)

 

 

6

Quốc Khánh + Tâm Hảo (HCM)

6.3   6.2

 

 

 

Quốc Khánh + Tâm Hảo (HCM)

 

 

7

Bye

 

6.3   6.2

 

 

Hg Nam + Th Thúy ( KG)

 

8

Hg Nam + Th Thúy ( KG)

Minh Quân + Đài Trang (HCM)

2.6   7.5   10/3

9

Trg Tiến + Thủy Thương (VP )

 

 

Trg Tiến + Thủy Thương (VP )

 

10

Bye

 

 

Thanh Hoàng + Thùy Linh (QĐ)

 

11

Thanh Hoàng + Thùy Linh (QĐ)

6.0   6.3

 

 

 

Thanh Hoàng + Thùy Linh (QĐ)

 

 

 

12

M Tuấn + Đan Thi ( ĐNg)

7.5   6.2

 

 

Chí Khương + K Ngân (QĐ)

 

13

Anh Cường + Thị Hà ( HD)

W.O

 

Anh Cường + Thị Hà ( HD)

 

14

Bye

 

 

Chí Khương + K Ngân (QĐ)

 

15

Bye

6.1   6.1

 

Chí Khương + K Ngân (QĐ)

 

16

Chí Khương + K Ngân (QĐ)

 


       ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN VII-2014

KẾT QUẢ MÔN: QUẦN VỢT

                                      GIẢI VÔ ĐỊCH. TỪ NGÀY 20/11/2014 - 30/11/2014

NỘI DUNG

HẠNG

Họ và Tên VĐV

ĐƠN VỊ

 

ĐÔI  NỮ

HẠNG I

Huỳnh Phi Khanh

TP. HCM

Trần Thị Tâm Hảo

HẠNG II

Đổ Đan Thi

Đà Nẵng

Phan Thị Thanh Bình

HẠNG III

Đào Minh Trang

TP. HCM

Sỹ Bội Ngọc

HẠNG III

Trần Thị Thùy Linh

Quân Đội

Nguyễn Từ Kim Ngân

ĐÔI NAM

HẠNG I

Nguyễn Hoàng Thiên

TP. HCM

Lê Quốc Khánh

HẠNG II

Huỳnh Chí Khương

Quân Đội

Trần Thanh Hoàng

HẠNG III

Lâm Quang Trí

Cà Mau

Ngô Quang Huy

HẠNG III

Hoàng Thành Trung

Hà Nội

Trịnh Linh Giang

ĐÔI NAM NỮ

HẠNG I

Đổ Minh Quân

TP. HCM

Huỳnh Phương Đài Trang

HẠNG II

Huỳnh Chí Khương

Quân Đội

Nguyễn Từ Kim Ngân

HẠNG III

Trần Thanh Hoàng

Quân Đội

Trần Thị Thùy Linh

HẠNG III

Lê Quốc Khánh

TP. HCM

Trần Thị Tâm Hảo

ĐƠN NỮ

HẠNG I

 Huỳnh Phương Đài Trang

TP.HCM 

HẠNG II

 Huỳnh Phi Khanh

TP.HCM 

HẠNG III

Lê Thanh Thúy

Kiên Giang

HẠNG III

Phan Thị Thanh Bình

Đà Nẵng

ĐƠN NAM

HẠNG I

 Nguyễn Hoàng Thiên

TP.HCM 

HẠNG II

 Phạm Minh Tuấn

Đà Nẵng 

HẠNG III

Trịnh Linh Giang

Hà Nội

HẠNG III

Võ Văn Toàn

Đà Nẵng

 


Thăm dò ý kiến
Loading
Theo bạn, Roger Federer sẽ trở lại phong độ đỉnh cao và đoạt ít nhất 1 trong 3 danh hiệu Grand Slams còn lại của mùa giải 2011?

Số lượt truy cập:
3176176
  Các đơn vị tài trợ